اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.tic.ir%2Fen%2Fnews%2F19138%2FTech-Investors-Will-Prioritize-Data-Science-and-Artificial-Intelligence-Above-Gut-Feel-for-Investment-Decisions-By-2025

اشتراک گذاری