اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.tic.ir%2Fen%2Fnews%2F19418%2FAccording-to-polls-Half-of-Business-Technologists-Produce-Technology-Capabilities-for-Users-Beyond-Their-Own-Department

اشتراک گذاری