اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.tic.ir%2Fen%2Fnews%2F19452%2FFinds-33-of-Technology-Providers-Plan-to-Invest-1-Million-or-More-in-AI-Within-Two-Years

اشتراک گذاری