اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.tic.ir%2Fen%2Fnews%2F19472%2FIncreasing-the-transit-of-data-traffic-from-north-to-south-and-the-readiness-of-Iranian-platforms-to-provide-services-in-Azerbaijan

اشتراک گذاری