اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.tpww.ir/fa/news/28563/%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%a7%da%a9%d9%86%d9%88%d9%86-345-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%b1%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a2%d8%a8-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری