اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.tpww.ir/fa/news/29692/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a2%d8%a8-%d8%b4%d8%b1%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%87-%db%b4%db%b8-%d9%84%db%8c%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa

اشتراک گذاری