اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.tpww.ir/fa/news/29705/%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%a8%d9%81%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری