اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.tpww.ir/fa/news/29712/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-5-5-%d9%85%d8%af%d9%88%d9%84-%d9%88-%da%a9%d9%84%d9%86%da%af-%d8%b2%d9%86%db%8c-11-%d9%85%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری