اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.tpww.ir/fa/news/30601/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac-%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%86-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d8%a8-%d8%b4%d8%b1%d8%a8

اشتراک گذاری