اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.zistab.com%2Fen%2Fnews%2F23%2FFor-the-first-time-the-Zola-reservoir-overflowed-at-Salmas

اشتراک گذاری