اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.zistab.com%2Fen%2Fnews%2F24%2FVisit-of-the-Minister-of-Energy-from-the-dam-of-Wadan-regarding-the-use-of-the-dam-for-tourism-purposes

اشتراک گذاری