اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.zistab.com%2Fen%2Fnews%2F28%2FThe-5th-Iranian-Dams-and-Tunnel-Conference-and-Exhibition

اشتراک گذاری