اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://yazd.emdad.ir/fa/news/1803/%d9%86%db%8c%da%a9%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%da%a9%d9%88%d9%87%db%8c-854-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%85%da%a9-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری