اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://yazd.emdad.ir/fa/news/1804/%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-670-%d9%86%db%8c%da%a9%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b2-192-%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%85-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%85%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری