اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://yazd.emdad.ir/fa/news/2139/%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%af%d9%88-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%88-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%b2%d8%af

اشتراک گذاری