اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://yazd.payesh8523.ir/fa/news/10746/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d9%88-%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1398-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d9%88-%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d9%87-1398

اشتراک گذاری