اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://yazd.payesh8523.ir/fa/news/10931/%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84

اشتراک گذاری