اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://zabol.sbportal.ir/fa/news/8539/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری