اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://zabol.sbportal.ir/fa/news/8577/%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%ac-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%be%d9%87%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری