اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://zabol.sbportal.ir/fa/news/8791/%ef%b8%8f%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af-%da%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%a8-%da%af%d8%a7%d8%b2-%d9%88-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%db%8c%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%af%d8%a7%d8%b2

اشتراک گذاری