اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://zabol.sbportal.ir/fa/news/9231/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%84%d8%b2%d9%85-%d8%b9%d8%b2%d9%85-%d8%ac%d8%af%db%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری