اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://zabol.sbportal.ir/fa/news/9445/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%88%d8%a8-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af

اشتراک گذاری