اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://zabol.sbportal.ir/fa/news/9476/%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%af%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b2%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b8%d8%b1%d9%81-%d9%85%d8%af%d8%aa-%db%b1%db%b5-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%af-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری