اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://zahedan.sbportal.ir/fa/news/8244/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%88%d9%87%d8%a8%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a8%d9%84%d9%88%da%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d8%ae%d8%b9%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d8%aa%d9%84-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c

اشتراک گذاری