اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://zahedan.sbportal.ir/fa/news/8570/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%86%d8%a7%d8%ad%db%8c%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%d8%b2%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری