اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://zahedan.sbportal.ir/fa/news/8950/%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%81%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b2%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری