اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://zanjan.ict.gov.ir/fa/news/77778/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%da%86%d9%87%d9%84%d9%85

اشتراک گذاری