اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://zayandehrood.maskanco.ir/fa/news/6637/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%86%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%b2%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری