اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://petran.oiicgroup.com/u/14m

اشتراک گذاری