اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.cadac.ir/fa/product/view/83/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%BE%D8%AE%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA

اشتراک گذاری