اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.nbgme.com/en/product/view/104/zipcord-cable-singlemode-duplex

اشتراک گذاری