اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.nbgme.com/en/product/view/113/FAT-BOX-TYPE-M

اشتراک گذاری