اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ptsmachinery.ir/fa/product/view/13/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%88%DA%98%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A3-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D9%81%DB%8C%D9%84-%D9%88-%DA%98%D9%84-Cream-filling

اشتراک گذاری