اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.ptsmachinery.ir/fa/product/view/20/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8-Plough-Shear-Mixer

اشتراک گذاری