اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.roshdmag.ir/fa/product/view/158/اشتراک-یک-ساله-فصلنامه-رشد-آموزش-مدیریت-مدرسه-برای-سال-تحصیلی-۹۸-۱۳۹۷-سه-شماره-در-سال-تحصیلی

اشتراک گذاری