اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.sharifncs.ir/en/product/view/12/SCADA-software

اشتراک گذاری