اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.snowkala.ir/fa/product/view/148/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%84-D4BF-0028SS

اشتراک گذاری