اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.tahvieh.co/en/product/view/106/Tochal-Tahvieh-Iranian

اشتراک گذاری