اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.tdcmachines.com/en/product/view/33/Digibend-800-CNC

اشتراک گذاری