اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Falborz.farhang.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F577021%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25a8%25d9%2582%25d9%2587-%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25a6%25d8%25aa-%25d8%25b3%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587-%25d9%2582%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2588%25db%258c%25da%2598%25d9%2587-%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25af-%25d8%25b2%25db%258c%25d8%25b1-10-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584

اشتراک گذاری