اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Falborz.mcls.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F198056%2F%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2584%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25ac%25d9%2584%25d8%25b3%25d9%2587-%25d8%25b4%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25af%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-%25da%25a9%25d9%2584-%25d8%25aa%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2586-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2581%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b9%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25b2-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584-1399-%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25b4%25d8%25af

اشتراک گذاری