اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Falborz.mcls.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F206558%2F%25d9%2585%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25af%25d8%25ac%25d9%2587-%25d9%2584%25d8%25ad%25d8%25a7%25d8%25b8-%25d8%25b4%25d9%2588%25d8%25af

اشتراک گذاری