اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Falborz.mcls.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F239451%2F%25db%258c%25d8%25b2%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586-%25da%25a9%25d9%2585%25da%25a9-%25d9%2587%25d8%25b2%25db%258c%25d9%2586%25d9%2587-%25d9%2585%25d8%25b3%25da%25a9%25d9%2586-%25d8%25b7%25db%258c-%25d8%25b3%25d9%2587-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584-%25d8%25a7%25d8%25ae%25db%258c%25d8%25b1-400-%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25b5%25d8%25af-%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b2%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25aa%25d9%2587-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa

اشتراک گذاری