اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Falis.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F29744%2F%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d9%25be%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c%25d8%25a7-%25db%258c%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2588

اشتراک گذاری