اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Falis.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F30510%2F%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25af%25d8%25b1%25d9%2588-%25da%2586%25db%258c%25d9%2586-%25da%25af%25d9%2585%25d8%25b1%25da%25a9

اشتراک گذاری