اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Falis.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F32049%2F%25db%25b6-%25d8%25ae%25d8%25af%25d9%2585%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586%25da%25a9-%25d9%2585%25d8%25b3%25da%25a9%25d9%2586-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25b4%25d8%25af

اشتراک گذاری