اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Famirabadport.pmo.ir%2Fru%2Fnews%2F32850%2F%25d0%2592%25d1%258b%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25bd%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5-%25d0%25bc%25d0%25b5%25d0%25b6%25d0%25b4%25d1%2583%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25bd%25d1%258b%25d1%2585-%25d0%25b7%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b2-%25d0%25b4%25d0%25bb%25d1%258f-%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25b2%25d1%258b%25d1%2588%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f-%25d0%25b1%25d0%25b5%25d0%25b7%25d0%25be%25d0%25bf%25d0%25b0%25d1%2581%25d0%25bd%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8-%25d0%25b4%25d0%25b2%25d0%25b8%25d0%25b6%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f-%25d0%25bf%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25b2%25d1%2581%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b4%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b2-%25d0%25b2-%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2580%25d1%2582%25d1%2583-%25d0%2590%25d0%25bc%25d0%25b8%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b1%25d0%25b0%25d0%25b4

اشتراک گذاری