اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fanzaliport.pmo.ir%2Fen%2Fnews%2F34983%2FBeginning-of-the-investment-of-private-section-in-Anzali-Port-for-the-establishment-of-specialized-warehouses

اشتراک گذاری