اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fanzaliport.pmo.ir%2Fen%2Fnews%2F49583%2FThe-Strengthening-of-the-Guilan-Ports-Business-Interactions-with-the-Port-of-Aktau-is-on-the-Agenda

اشتراک گذاری