اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fanzaliport.pmo.ir%2Fen%2Fnews%2F50244%2FAccelerate-the-Supply-of-Equipment-for-Anzali-Port-Complex-Necessity-to-Use-the-Capacity-of-Northern-Ports-for-Export-Prosperity

اشتراک گذاری